Παράλειψη εκπαιδευτικός κατάλογος

Εκπαιδευτικός κατάλογος

  Η Μετανάστευση - Τι είναι και πως επέδρασε στην περιοχή

Η διαδρομή αυτή εστιάζει στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων της Φάμπρικας Πολιτισμού από τους μαθητές προκειμένου να εκπονήσουν τη συλλογική τους εργασία.

Το παρόν μάθημα περιγράφει τα βασικά βήματα της διαδικασίας για την δημιουργία ενός μαθήματος για την “Φαμπρικά Πολιτισμού” στο Λεωνίδιο.
Το σύστημα που υποστηρίζει την “Φάμπρικα Πολιτισμού” αποτελείται από δύο βασικά συστήματα (υπο-συστήματα). Ένα σύστημα Moodle (εκπαίδευση από απόσταση) και ένα σύστημα DSpace (αποθετήριο).
Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες του συστήματος και παρέχει βασικές διαδικασίες για την χρήση των δύο υποσυστημάτων.

Στόχοι
Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Εξοικίωση με το DSpace για την εισαγωγή και διαχείριση υλικού
 • Εξοικίωση με την χρήση της εφαρμογής Moodle για την δημιουργία Μαθήματος
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε συγκεκριμένο μάθημα του Moodle με χρήση υλικού από το DSpace

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθογραφία, η καινοτομία στη σχολική εκπαίδευση πρέπει να εστιάζει

 1. στους μαθητές, μιας και αυτοί είναι που «μαθαίνουν» αξιοποιώντας διάφορες πηγές ανάμεσα στις οποίες είναι και ο ρόλος αυτού που «μεταδίδει τις γνώσεις του» (βλ. εκπαιδευτικός)
 2. στην πρακτική μάθηση και όχι στην αποστήθιση της γνώσης
 3. στους διδακτικούς στόχους που εξυπηρετούνται από τη συν-δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών στη σχολική τάξη και σε ανοιχτή «επικοινωνία» με τον «πραγματικό κόσμο» σε μια διαδικασία διαρκούς ώσμωσης.

Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός μετεξελίσσεται και αναλαμβάνει έναν ρόλο μέντορα για τους μαθητές, και τους καθοδηγεί στα μονοπάτια της γνώσης οργανώνοντας το μάθημά του, επιλέγοντας τους μαθησιακούς στόχους και συνδέοντάς τους με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, οργανώνοντας μαθησιακές διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου (αποτελέσματος).

Η διαδρομή αυτή απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης που θέτουν ως προσωπικό στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από Συντονιστή που θα υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό στην εκπόνηση της δραστηριότητας.

Οι στόχοι της παρούσας εκπαιδευτικής διαδρομής για τον εκπαιδευτικό είναι οι ακόλουθοι:

 • Να ορίσει το επαγγελματικό του προφίλ
 • Να αποτυπώσει τις δεξιότητες και ικανότητές του, αξιολογώντας αν και πως τις αξιοποιεί / αναπτύσσει / αναδεικνύει
 • Να προσδιορίσει τις ανάγκες του για επαγγελματική ανάπτυξη και πως θα της αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας
 • Να σχεδιάσει και να αποτιμήσει την επίτευξη των στόχων της επαγγελματικής του ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις για την εκπόνηση της εκπαιδευτικής διαδρομής από τον εκπαιδευτικό. Απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι ρόλοι που εμπλέκονται στην υλοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής διαδρομής είναι οι ακόλουθοι:

 • Ο Εκπαιδευτικός, στο ρόλο του επιμορφούμενου, που καλείται να υλοποιήσει μια δράση στο πλαίσιο ανάπτυξης των επαγγελματικών του ικανοτήτων.
 • Ο Συντονιστής, έμπειρος εκπαιδευτικός που καλείται να υποστηρίξει τον επιμορφούμενο εκπαιδευτικό στο έργο του. Στο ρόλο του συντονιστή μπορούμε να δούμε σχολικούς συμβούλους ή / και εκπαιδευτικούς με εμπειρία στην καινοτομία στη σχολική εκπαίδευση.

Το σενάριο αυτό αφορά στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην χρήση τεχνολογιών HTML , CSS, JavaScript για ανάπτυξη clickable images, layering  και διαδραστικών χαρτών (HTML Maps) και που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό μέσω του Moodle και DSpace για εκπαίδευση μαθητών της  Α’ και Β' θμιας εκπαίδευσης.

Το σενάριο αυτό αφορά στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην χρήση τεχνολογιών Flash για την ανάπτυξη/διανομή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού μέσω του Μoodle και του DSpace για εκπαίδευση μαθητών της  Α’ και Β' θμιας εκπαίδευσης.

Το σενάριο αυτό αφορά στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην ανάπτυξη παιχνιδιών με τεχνολογίες Flash για την ανάπτυξη/διανομή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού μέσω του Μoodle και του DSpace για την εκπαίδευση μαθητών της  Α’ και Β' θμιας εκπαίδευσης.

Το σενάριο αυτό αφορά στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με την χρήση τεχνικών computer animation με στόχο την ανάπτυξη/διανομή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού μέσω του Μoodle και του DSpace για την εκπαίδευση μαθητών της  Α’ και Β' θμιας εκπαίδευσης.

Η διαδρομή αυτή απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ως μέλη της ομάδας του σχολείου τους το οποίο αναπτύσσεται ως ένας οργανισμός σε κίνηση, αποτελώντας στην ουσία ένα πρόγραμμα ομαδικής επιμόρφωσης. Κάθε επιμορφούμενος εντάσσεται στην ομάδα του σχολείου του, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοί του από τη σχολική του μονάδα και, φυσικά, ο Συντονιστής της ομάδας. Οι εμπλεκόμενοι αυτοί θα συστήσουν μια ομάδα, η οποία θα ορίσει το αντικείμενο της δραστηριότητας (π.χ. αντιμετώπιση ενός προβλήματος στη σχολική μονάδα), θα σχεδιάσει τη δραστηριότητα, θα την εκπονήσει, και εν τέλει θα την αποτιμήσει.

Οι στόχοι της διαδρομής έχουν ως ακολούθως:

 • Συνειδητοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως μέλους της σχολικής μονάδας (έναντι του αποκλειστικά διδάσκοντα μέσα στην τάξη.
 • Δημιουργία συλλογικής αντίληψης του σχολείου ως μαθησιακή και αναπτυξιακή κοινότητα.
 • Ανάδειξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε αρχικό πυρήνα ανθρώπων που θα αναλάβουν τη δημιουργία μέσα στο σχολείο των συνθηκών που προάγουν την καινοτομία.
 • Σύνθεση λίστας προοπτικών και πλάνου υλοποίησης και διάχυσης καινοτόμων πρακτικών στη σχολική μονάδα.

Οι ρόλοι που εμπλέκονται στην υλοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής διαδρομής είναι οι ακόλουθοι:

 • Ο Εκπαιδευτικός, στο ρόλο του επιμορφούμενου, που καλείται να υλοποιήσει μια δράση στο πλαίσιο ανάπτυξης των επαγγελματικών του ικανοτήτων και της σχολικής μονάδας.
 • Ο Διευθυντής του σχολείου, επίσης στο ρόλο του επιμορφούμενου, που καλείται να συντονίσει τη στρατηγική ανάπτυξης της σχολικής μονάδας στην οποία προΐσταται.
 • Ο Συντονιστής, έμπειρος εκπαιδευτικός που καλείται να υποστηρίξει τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή (εφόσον συμμετέχει) στο έργο τους. Στο ρόλο του συντονιστή μπορούμε να δούμε σχολικούς συμβούλους ή / και εκπαιδευτικούς με εμπειρία στην καινοτομία στη σχολική εκπαίδευση.

Η εκπαιδευτική αυτή διαδρομή εστιάζει στη συλλογή και εμπλουτισμό του αποθετηρίου της Φάμπρικας με τεκμήρια που συνθέτουν συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων (ψηφιακός εγγραμματισμός) των συμμετεχόντων, και παράλληλα ο εμπλουτισμός του αποθετηρίου της Φάμπρικας Πολιτισμού με νέο υλικό, παράλληλα με την αξιοποίησή του στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της τοπικής ανάπτυξης.

Η δραστηριότητα εστιάζει στην ανάπτυξη στελεχών για να λειτουργούν ως μέντορες - σύμβουλοι επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Επιπλέον, απευθύνεται και σε στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που θέλουν να σχεδιάσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό τα στελέχη εξοικειώνονται με τις προαναφερόμενες έννοιες, κατανοούν τι είναι και πως αναπτύσσεται ένα πλάνο επιχειρηματικότητας και συνεργάζονται για το σκοπό αυτό.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών από απόσταση στην επιχειρηματική χρήση του Twitter για την διερεύνηση νέων ευκαιριών για την περιοχή και την τοπική δικτύωση.

Εκπαίδευση από απόσταση εκπαιδευτικών που θα εκπαιδεύσουν επιχειρηματίες της περιοχής και στελέχη Φορέων στην ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση εξειδικευμένων Facebook Groups για τοπική Δικτύωση Επιχειρηματιών στο Τουριστικό Τομέα.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών από απόσταση στην ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση εξειδικευμένων Google+, Σελίδων και ομάδων για τοπική Δικτύωση Επιχειρηματιών της περιοχής.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών από απόσταση στην επιχειρηματική χρήση του LinkedIn και στην ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση εξειδικευμένων ομάδων για την διερεύνηση νέων ευκαιριών για την περιοχή.

Η δραστηριότητα εστιάζει στην ανάπτυξη στελεχών προκειμένου αυτά να σχεδιάσουν και υλοποίησουν μια καινοτομία στην επιχείρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό τα στελέχη εξοικειώνονται με τις προαναφερόμενες έννοιες, κατανοούν τι και πως αναπτύσσεται ένα πλάνο καινοτομίας και ενημερώνονται για χρηματοδοτικά εργαλεία των ΜΜΕ.

Η διαδρομή αυτή εστιάζει στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού και της ενημέρωσης, και εν γένει του εναλλακτικού τουρισμού. Στοχεύει στην ανάπτυξη προκαθορισμένων διαδρομών και δραστηριοτήτων από ενεργούς πολίτες της περιοχής, φυσιολάτρες, φίλους του αγροδιατροφικού τουρισμού, κ.λπ. Η περιοχή προσφέρεται για ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού δεδομένου ότι εκπονεί δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την διατήρηση των οικοσυστημάτων, διαθέτει επισκέψιμα κτήρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αναπτυγμένη αγροτική οικονομία, πλούσιες και ποικίλες διατροφικές επιλογές, κ.λπ.

Οι στόχοι της διαδρομής συνοψίζονται στους ακόλουθους:

 • Σύνθεση προτάσεων τουριστικών επιλογών και διαδρομών εναλλακτικού τουρισμού.
 • Προσέλκυση ενδιαφέροντος και αύξηση επισκεψιμότητας, με έμφαση στους επισκέπτες υψηλού μορφωτικού επιπέδου
 • Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επαγγελματιών της περιοχής.

Η εκπαιδευτική αυτή διαδρομή εστιάζει στην επίσκεψη (φυσική, ψηφιακή, μεικτή) ενός σχολείου στη Φάμπρικα Πολιτισμού. Η επίσκεψη περιλαμβάνει δραστηριότητες πριν αυτή συμβεί, κατά τη διάρκεια, και μετά την επίσκεψη.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορείτε να εκπονήσετε με τους μαθητές σας πριν την επίσκεψη στη Φάμπρικα Πολιτισμού

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Πρόγραμμα για μαθητές /τριες που κατακτούν σταδιακά την ικανότητα της αφηρημένης σκέψης και την γενίκευσης. Βασίζεται σε σύντομα  project  που υλοποιούνται από ομάδες μαθητών/τριων εντός του χώρου. Η σύνθεση των εργασιών οδηγεί στη δημιουργία συγκεντρωτικού χάρτη, όπου αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά  της τσακώνικης  ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της οικονομικής ανάπτυξης στο παρελθόν και σήμερα.

Σκοπός του προγράμματος είναι, η παρουσία της σχολικής ομάδας σας στην έκθεση να να διαφοροποιείται από την απλή επίσκεψη και ξενάγηση μέσω, α) της  ενεργητικής στάσης των μαθητών/τριών κατά την επεξεργασία των επιλεγμένων περιεχομένων και β) της βιωματικής προσέγγισης  των εκθεμάτων.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Πρόγραμμα γα μαθητές/τριες που δεν έχουν κατακτήσει ακόμα την ανάγνωση. Βασίζεται σε σενάριο που θέλει οι μαθητές/τριες να ανακαλύπτουν στις διάφορες ενότητες, τα σημαντικότερα στοιχεία της τσακώνικης πολιτιστικής παράδοσης, ιστορίας και οικονομίας, ώστε να επιτύχουν τη συγκέντρωση των «αμοιβών» που τους υπόσχεται ο οικοδεσπότης τους θεός Διόνυσος.

Σκοπός του προγράμματος είναι, η παρουσία της σχολικής ομάδας σας στην έκθεση να να διαφοροποιείται από την απλή επίσκεψη και ξενάγηση μέσω, α) της  ενεργητικής στάσης των μαθητών/τριών κατά την επεξεργασία των επιλεγμένων περιεχομένων και β) της βιωματικής προσέγγισης  των εκθεμάτων.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Πρόγραμμα για μαθητές/τριες που ξεκινούν την προσέγγιση συνθετότερων εννοιών.  Βασίζεται στο γνωστό παιχνίδι του «κρυμμένου θησαυρού»,  που γίνεται κτήμα των παικτών όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία τις «δοκιμασίες». Μέσα από τις προκλήσεις, μαθαίνουν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας, της οικονομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και εμβαθύνουν νοηματικά σε ορισμένες θεματικές ενότητες.

Σκοπός του προγράμματος είναι, η παρουσία της σχολικής ομάδας σας στην έκθεση να να διαφοροποιείται από την απλή επίσκεψη και ξενάγηση μέσω, α) της  ενεργητικής στάσης των μαθητών/τριών κατά την επεξεργασία των επιλεγμένων περιεχομένων και β) της βιωματικής προσέγγισης  των εκθεμάτων.

Οι μαθητικοί διαγωνισμοί αποτελούν ένα ξεχωριστό είδος εκπαιδευτικής διαδρομής, οι οποίοι μπορεί να διοργανώνονται από ένα σχολείο, από την ίδια τη Φάμπρικα Πολιτισμού ή και από έναν τρίτο φορέα.